Regulamin

REGULAMIN KONKURSU POŁOŻNA NA MEDAL

11. edycja

§1 DEFINCJE

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Organizator Konkursu – Zakłady Farmaceutyczne „Unia” Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Warszawie 00-872, ul. Chłodna 56/60, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000131447, NIP: 5250001701, REGON: 000402974.
 3. Konkurs – opisany w niniejszym Regulaminie Konkurs przeprowadzony przez Organizatora w komunikacji elektronicznej przez przesyłanie zgłoszenia na Konkursową stronę internetową poprzez nadsyłanie wiadomości w głosowaniu na finalistów Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie poprzez wykonanie czynności określonych w Regulaminie, w szczególności dokonująca Zgłoszenia do Konkursu.
 5. Nagroda – wygrana obejmująca świadczenie niepieniężne, jakie Organizator wydaje Położnej oraz finalistom Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Uczestnika oraz Położnej, takie jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, wiek, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania i zameldowania, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej (NIP), miejsce pracy (to jest siedziba, adres i nazwa pracodawcy), nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu.
 7. Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa wysłana z telefonu komórkowego w związku z organizacją lub udziałem w Konkursie przez system komputerowy Organizatora lub przez Uczestnika.
 8. Wiadomość elektroniczna – wiadomość przesłana przez Uczestnika w formie określonej w regulaminie na adres e-mailowy zamieszczony na stronie www.poloznanamedal.info
 9. Aplikacja – funkcjonalność stosowana na internetowej stronie Konkursowej służąca do rejestracji Uczestnika umożliwiająca dokonanie Zgłoszenia.
 10. Zgłoszenie – sposób na wzięcie udziału w Konkursie poprzez Aplikację według zasad określonych w Regulaminie.
 11. Materiały – wszelkie treści (tekst, zdjęcia, film, nagranie audio itp.) przesłane przez Uczestnika w ramach Konkursu, w tym w szczególności treści opisujące Położną.

§2 UCZESTNICY

 1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie Uczestnik, który jest osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz spełniającą wszystkie warunki Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy następujących podmiotów: Organizatora, podmiotów uczestniczących w organizacji Konkursu oraz ich małżonkowie i krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa. Powyższe ograniczenie dotyczą także Uczestników.
 3. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w par. 3 Regulaminu, oznacza, że Uczestnik:
  1. akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  2. wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w wywiadach organizowanych przez Organizatora w ramach Konkursu oraz na wielokrotną emisję tych wywiadów w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na stronach i podstronach internetowych, w tym na facebook.com, instagram.com oraz na Konkursowej stronie internetowej www.poloznanamedal.info, oraz innych stronach i narzędziach internetowych Organizatora;
  3. wraz z przesłaniem Materiału do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada odpowiednie prawa autorskie bądź licencje do przesłanego Materiału,
  4. wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z przekazanego Materiału w tym z wizerunków.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Uczestnikami celem nagrania z nimi wywiadów. W takiej sytuacji Organizator zażądają od Uczestnika pisemnej zgody, o których mowa w ust. 3 powyżej. Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo do skontaktowania się z wybranymi Położnymi celem nagrania z nimi wywiadów. W takiej sytuacji Organizator zażąda od Położnej zgód, o których mowa w ust. d powyżej.
 5. Zezwolenie, o którym mowa w par. 2 oraz licencja odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:
  1. utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
  2. wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, modyfikacji i obróbki komputerowej, dostosowania do formatów mobilnych i innych specyficznych formatów internetowych;
  3. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron i narzędzi internetowych, telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych;
  4. publicznego wykonania, publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych;
  5. wykorzystania w celu promocji i reklamy Konkursu.
 6. Zezwolenie i licencja, o których mowa w par. 2 są nieodpłatne i nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.
 7. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować na związanych z Organizatorem Konkursu podstronach i w mediach społecznościowych towarów, usług i/lub podmiotów.
 8. W uzasadnieniu zgłoszenia, Uczestnik zobowiązuje się nie wygłaszać wypowiedzi nie związanych z Konkursem oraz nie używać słów wulgarnych lub obraźliwych oraz powstrzymywać się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich.

§3 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Cel Konkursu:
  1. Bezpośredni – wybór 3 (słownie: trzech) położnych z całej Polski, na które Uczestnicy Konkursu oddali największą liczbę głosów oraz wybór po 1 (słownie: jednej) położnej z każdego województwa na którą Uczestnicy Konkursu oddali największą liczbę głosów;
  2. Merytoryczny – propagowanie nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej i podniesienie standardów pracy w zgodzie z przyjętymi wymaganiami środowiska i oczekiwaniami pacjentów;
  3. Społeczny – edukacja w zakresie dobrych praktyk i standardów w opiece okołoporodowej, podnoszenie świadomości roli położnej, jej kompetencji i odpowiedzialności w oparciu o przyjęte standardy pracy jaką na co dzień wykonuje.
 2. Zgłoszenie do Konkursu:
  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 1 kwietnia 2024 od godziny 12:00:01 do 30 września 2024 do godziny 23:59:59 zgłosić poprzez aplikację dostępną na Konkursowej stronie internetowej www.poloznanamedal.info położną, która zdaniem uczestnika z zaangażowaniem, profesjonalizmem, prawdziwym powołaniem i empatią potrafi poświęcić uwagę swoim podopiecznym oraz z cierpliwością i wyrozumiałością towarzyszyć kobiecie w ciąży, w trakcie porodu i w okresie połogu.
  2. Położna, która wyrazi zgodę na udział w Konkursie po 30 września 2024 zostanie włączona do Konkursu po uprzednim wyrażeniu wszystkich akceptacji zawartych w regulaminie.
  3. Do Konkursu położne mogą zgłaszać się osobiście lub zostać zgłoszone przez swoje pacjentki lub ich rodziny. 
 3. Uczestnik Konkursu:
  1. Kryteria oceny położnej, które powinien brać pod uwagę Uczestnik zgłaszając położną, zostały przygotowane w oparciu o rekomendacje Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.
  2. W Konkursie nie mogą brać udziału trzy pierwsze położne, na które oddano największą liczbę głosów – to jest laureatki ogólnopolskie z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, 9, 10 edycji Konkursu.
  3. Położna, która zostanie zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu powinna spełniać poniższe kryteria:
   1. wita kobietę oraz członka/ów rodziny osobiście, przedstawia się i wyjaśnia swoją rolę w opiece;
   2. pacjentkę oraz jej rodzinę traktuje z szacunkiem i na zasadach partnerskich. Stara się poznać oczekiwania i potrzeby w zakresie sprawowanej opieki;
   3. każdorazowo uzyskuje zgodę na wykonanie zabiegów dotyczących kobiety oraz dziecka, respektuje wybory kobiety. 
  4. W przebiegu fizjologicznej ciąży, porodu i połogu stosuje nowoczesne standardy opieki okołoporodowej, m.in.:
   1. uwzględnia w opiece nad rodzącą plan porodu, z którym pacjentka przybyła do szpitala;
   2. zachęca rodzącą do aktywności podczas porodu, pomaga w wyborze niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego;
   3. bezpośrednio po porodzie umożliwia – nieprzerwanie przez 2 godziny – dziecku kontakt z matką skóra do skóry.
   4. wspiera kobietę oraz rodzinę w okresie ciąży, porodu i połogu;
   5. mobilizuje oraz zachęca do podejmowania własnych decyzji dotyczących opieki;
   6. tworzy warunki prawidłowej laktacji, dostarcza matce wyczerpujących informacji na temat korzyści i metod karmienia piersią;
   7. szanuje prywatność i poczucie intymności;
   8. jest otwarta na współpracę i współdziałanie;
   9. prezentuje spokojną i wzbudzającą zaufanie postawę;
   10. jest empatyczna, cierpliwa i wyrozumiała.
  5. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać poprzez Konkursową stronę internetową www.poloznanamedal.info Na stronie tej znajduje się Aplikacja Konkursowa. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi być zarejestrowany lub się zarejestrować na stronie www.poloznanamedal.info podając następujące dane osobowe:
   1. imię i nazwisko
   2. adres e-mail
   3. oraz podać adres e-mail lub telefon położnej oraz przesłać uzasadnienie.
  6. Organizator nie wymaga podania żadnych danych osób trzecich.
 4. Przebieg Konkursu:
  1. Czas trwania Konkursu i etapy głosowania:
   1. Konkurs rozpoczyna się dniu 1 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:00:01 i kończy się w dniu 31 grudnia 2024 r. o godzinie 23:59:59
  2. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń:
   1. Ważne będą Zgłoszenia nadesłane poprzez stronę www.poloznanamedal.info w terminie od dnia 1 kwietnia 2024 r. od godziny 12:00:01 do 30 września 2024 r. do godziny 23:59:59 i potwierdzone przez Uczestnika nadsyłającego Zgłoszenie w ciągu 74 godzin od momentu nadesłania Zgłoszenia. Po dniu 30 września 2024 r. ważne będą zgłoszenia Położnej na jej wyraźną zgodę.
   2. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonywane będzie w formie kliknięcia w link aktywacyjny przesłany Uczestnikowi na adres poczty elektronicznej podany przez niego w Zgłoszeniu.
   3. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia do Konkursu Zgłoszenia lub usunąć je z Konkursu, w sytuacji której jego treść naruszałaby dobre imię osób trzecich, dobre obyczaje, prawa osób trzecich bądź pozostawała w sprzeczności z powszechnie obowiązującym prawem, jak również takich, które dotyczą położnych, od których Organizator nie uzyska zgody na udział w Konkursie w terminie 74 godzin od momentu potwierdzenia dokonania Zgłoszenia przez Uczestnika.
  3. Zasady Konkursu:
   1. Celem głosowania jest wyłonienie 3 najlepszych położnych w Polsce i po 1 najlepszej położnej w każdym województwie.
   2. Głos na położną może oddać pacjent, członkowie jego rodziny oraz osoby, które w przeszłości skorzystały ze wsparcia położnej.
   3. Dokonywanie Zgłoszeń, zgodnie z terminem wskazanym w Regulaminie, odbywać się będzie od dnia 1 kwietnia 2024 r. od godz. 12:00:01 do dnia 30 września 2024 r. do godz. 23:59:59 oraz po tym terminie po wyrażeniu zgody przez Położną.
   4. Oddawanie głosów, zgodnie z terminem wskazanym w Regulaminie, odbywać się będzie od dnia 1 kwietnia 2024 r. od godz. 12:00:01 do dnia 31 grudnia 2024 r. do godz. 23:59:59
   5. Organizator ma czas na weryfikację oddanego głosu w ciągu 74 godzin od momentu zagłosowania przez Uczestnika.
   6. W trakcie trwania Konkursu osoba głosująca może oddać tylko 1 głos.
   7. Głosowanie odbywa się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.poloznanamedal.info
   8. Formularz zawiera pola obowiązkowe do wypełnienia:
    1. imię i nazwisko osoby oddającej głos;
    2. e-mail osoby oddającej głos;
    3. adres e-mail lub telefon położnej.
   9. Położna, na którą został oddany głos po raz pierwszy musi potwierdzić jednorazowo swój udziału w plebiscycie. Kolejne oddane na nią głosy nie będą wymagały potwierdzenia.
   10. Osoba, który odda głos na położną – w celu weryfikacji – musi potwierdzić zgłoszenie położnej klikając w link aktywacyjny, który zostanie wysłany na podany przez nią w zgłoszeniu adres e-mailowy.

§4 NAGRODY

 1. W Konkursie przyznane zostaną trzy nagrody rzeczowe dla Położnych:
  1. I miejsce – Nagroda rzeczowa o wartości 10 000,00 zł 
  2. II miejsce – Nagroda rzeczowa o wartości 5 000,00 zł 
  3. III miejsce – Nagroda rzeczowa o wartości 2 500,00 zł
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Konkursu spełnia określone w Regulaminie warunki Konkursu. W tym celu Organizator zażąda od Zwycięzcy złożenia pisemnych oświadczeń, o których mowa w par 2 ust. 4, oraz podania danych niezbędnych do weryfikacji Zwycięzcy i wydania Nagrody, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Niespełnienie warunków Konkursu lub innych warunków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w tym odmowa spełnienia warunków określonych w niniejszym punkcie uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
 3. Nagrody podlegają zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu wygranych w Konkursach w wysokości 10% nagrody.
 4. Z uwagi na konieczność rozliczenia przez Organizatora stosownego podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności stosowania obowiązujących przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od osób fizycznych nagrody zostaną wydane Zwycięzcom pod warunkiem podania przez nich danych osobowych wymaganych przepisami prawa kwestii podatkowych.
 5. Dodatkowo Organizator przyznaje także dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% nagrody.
 6. Poza Nagrodami rzeczowymi Organizator przyzna także Certyfikaty wszystkim Finalistom Konkursu.

§5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Położnych Prenatalis Sp. z o.o. Warszawa ul., Al. Jerozolimskie 96  p. XIII NIP  7010407089 www.prenatalis-polska.pl Dane osobowe oraz dane adresów email mogą być udostępniane partnerom Konkursu w celach projektów informacyjnych oraz edukacyjnych oraz marketingowych związanych z Konkursem. 
 2. Organizatorzy będą przechowywać Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Organizatorzy Konkursu nie będą przekazywać Danych osobowych innym podmiotom niż wyraźnie wskazane w niniejszym Regulaminie.
 4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 5. Podanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Położnej, która nie jest zarejestrowana w serwisie www.prenatalis-polska.pl dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie. Niepodanie tych danych lub podanie danych nieprawdziwych uprawnia Organizatorów do usunięcia zgłoszenia z Konkursu na każdym jego etapie.

§6 NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU

 1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika albo Położną zasad określonych w Regulaminie, Uczestnik albo Położna może zostać wykluczona z dalszego uczestniczenia w Konkursie. W przypadku Położnej wykluczenie z dalszego Uczestnictwa w Konkursie oznaczać będzie również pozbawienie prawa do nagrody.
 2. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie i pozbawienie prawa do Nagrody ma miejsce w szczególności w przypadku ujawnienia, że Uczestnik albo Położna nie spełnia warunków określonych w par. 2 Regulaminu.

§7 PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU I REKLAMACJE

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursów sprawuje Organizator.
 2. Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez przedstawicieli Organizatora.
 3. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu związane z Konkursem.
 4. Reklamacje należy przesyłać na adres siedziby Organizatora.
 5. Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu ich reklamacji listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamacji, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź.
 6. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
 7. W przypadku uzyskania odmowy uznania reklamacji przez Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na podstawie kodeksu cywilnego.

§8 PUBLIKACJA REGULAMINU

Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie organizatora Konkursu oraz na www.poloznanamedal.info